Geldstromen van de overheid

derdedinsdag

Wie op zoek gaat naar data over geldstromen van de overheid moet goed zoeken. Een eerste plek waar je data kunt vinden is bij het Miniserie van Financiën. Ieder jaar publiceert dit ministerie de rijksbegroting, een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van de Rijksoverheid voor het komend jaar. De rijksbegroting bestaat uit deelbegrotingen van alle ministeries en wordt ieder jaar op Prinsjesdag gepresenteerd.

Op verantwoordingsdag in mei, leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het voorafgaande jaar. Het ministerie publiceert dan het financieel jaarverslag van het rijk (jaarverslagen van alle ministeries) en de verantwoordingsbrief. De Algemene Rekenkamer publiceert tegelijkertijd haar oordeel over de resultaten, de financiële informatie en de bedrijfsvoering in de jaarverslagen van de ministers.

Data

Op de open data pagina van het ministerie vind je rijksbegrotingsstaten, rijkssaldibalans, subsidieoverzichten per ministerie, informatie over de agentschappen, budgettaire tabellen, waaronder op hoog abstractie niveau over geldstromen voor sociale zekerheid en werkgelegenheid en zorg. Een toelichting hierop vind je hier (ODT).

Daarnaast vind je daar een overzicht van belasting en premie ontvangsten, bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger, uitsplitsing apparaat in kostensoorten, ICT uitgaven en geldstromen naar ZBO’s.

Decentralisaties

Gemeenten en provincies krijgen middelen uit het Gemeentefonds en het Provinciefonds aan de hand van een bepaalde verdeling. De wijze waarop die verdeling tot stand komt, kun je hier vinden. Met data (.xlsx) over de algemene uitkering kunnen we bijvoorbeeld zien dat gemeente Schiermonnikoog (€2.801,29), Vlissingen (€2.745,35) en Heerlen (€2.732,60) per inwoner meer uit het gemeentefonds krijgen dan Midden-Delfland, Blaricum en Bloemendaal (€831,41 per inwoner).

Decentrale overheden publiceren inkomsten en uitgaven in Iv3-formaat en er is een API. Ben je op zoek naar meer gemeente data dan kun je eens kijken op de website waarstaatjegemeente.nl. Hier kun je losse tabellen uithalen. Voor het gemak hebben we hier alvast de lasten en baten (inclusief de uitkering uit het gemeentefonds) van alle gemeente (2007-2016) in een csv.

Wat kost de zorg?

Een van de grootste kostenposten in Nederland is zorg. Jaarlijks worden miljarden besteed aan goede zorg. Wil je weten hoeveel middelen besteed worden, moet je eerst weten hoe de geldstromen in de zorg lopen.

zorgstelsel

Voor data over zorgkosten en de financiering op een wat hoog abstractieniveau kun je naar deze dataset van het CBS kijken. Via de website waarstaatjegemeente.nl hebben we de kosten en gebruik van zorg naar wet en zorgsoort per gemeente gedownload. Deze data komt bij Vektis vandaan maar is meer recent dan de datasets (2011-2013) op de website van Vektis zelf.

Je zou ook naar kosten AWBZ per gemeente en per gebruiker kunnen kijken. Dan zie je al behoorlijke verschillen.

WMO

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. Kijk je bijvoorbeeld naar de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) dan kun je hier ook kijken naar de kosten en het gebruik. Via de website waarstaatjegemeente.nl hebben we de kosten en gebruik per type WMO maatwerk arrangement, zoals ondersteuning thuis, hulp bij het huishouden, verblijf en opvang en hulpmiddelen en diensten gedownload. Deze data (csv) kun je hier vinden. Let wel, data is niet beschikbaar voor alle gemeenten en bedragen zijn per 1000 euro.

Doe je mee?

Op 9 september 2016, aan de vooravond van Prinsjesdag vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.