Geldstromen van de overheid

[Datablog]


derdedinsdag

Wie op zoek gaat naar data over geldstromen van de overheid moet goed zoeken. Een eerste plek waar je data kunt vinden is bij het Miniserie van Financiën. Ieder jaar publiceert dit ministerie de rijksbegroting, een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van de Rijksoverheid voor het komend jaar. De rijksbegroting bestaat uit deelbegrotingen van alle ministeries en wordt ieder jaar op Prinsjesdag gepresenteerd.

Op verantwoordingsdag in mei, leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het voorafgaande jaar. Het ministerie publiceert dan het financieel jaarverslag van het rijk (jaarverslagen van alle ministeries) en de verantwoordingsbrief. De Algemene Rekenkamer publiceert tegelijkertijd haar oordeel over de resultaten, de financiële informatie en de bedrijfsvoering in de jaarverslagen van de ministers.

Data

Op de open data pagina van het ministerie vind je rijksbegrotingsstaten, rijkssaldibalans, subsidieoverzichten per ministerie, informatie over de agentschappen, budgettaire tabellen, waaronder op hoog abstractie niveau over geldstromen voor sociale zekerheid en werkgelegenheid en zorg. Een toelichting hierop vind je hier (ODT).

Daarnaast vind je daar een overzicht van belasting en premie ontvangsten, bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger, uitsplitsing apparaat in kostensoorten, ICT uitgaven en geldstromen naar ZBO’s.

Decentralisaties

Gemeenten en provincies krijgen middelen uit het Gemeentefonds en het Provinciefonds aan de hand van een bepaalde verdeling. De wijze waarop die verdeling tot stand komt, kun je hier vinden. Met data (.xlsx) over de algemene uitkering kunnen we bijvoorbeeld zien dat gemeente Schiermonnikoog (€2.801,29), Vlissingen (€2.745,35) en Heerlen (€2.732,60) per inwoner meer uit het gemeentefonds krijgen dan Midden-Delfland, Blaricum en Bloemendaal (€831,41 per inwoner).

Decentrale overheden publiceren inkomsten en uitgaven in Iv3-formaat en er is een API. Ben je op zoek naar meer gemeente data dan kun je eens kijken op de website waarstaatjegemeente.nl. Hier kun je losse tabellen uithalen. Voor het gemak hebben we hier alvast de lasten en baten (inclusief de uitkering uit het gemeentefonds) van alle gemeente (2007-2016) in een csv.

Wat kost de zorg?

Een van de grootste kostenposten in Nederland is zorg. Jaarlijks worden miljarden besteed aan goede zorg. Wil je weten hoeveel middelen besteed worden, moet je eerst weten hoe de geldstromen in de zorg lopen.

zorgstelsel

Voor data over zorgkosten en de financiering op een wat hoog abstractieniveau kun je naar deze dataset van het CBS kijken. Via de website waarstaatjegemeente.nl hebben we de kosten en gebruik van zorg naar wet en zorgsoort per gemeente gedownload. Deze data komt bij Vektis vandaan maar is meer recent dan de datasets (2011-2013) op de website van Vektis zelf.

Je zou ook naar kosten AWBZ per gemeente en per gebruiker kunnen kijken. Dan zie je al behoorlijke verschillen.

WMO

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. Kijk je bijvoorbeeld naar de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) dan kun je hier ook kijken naar de kosten en het gebruik. Via de website waarstaatjegemeente.nl hebben we de kosten en gebruik per type WMO maatwerk arrangement, zoals ondersteuning thuis, hulp bij het huishouden, verblijf en opvang en hulpmiddelen en diensten gedownload. Deze data (csv) kun je hier vinden. Let wel, data is niet beschikbaar voor alle gemeenten en bedragen zijn per 1000 euro.

Doe je mee?

Op 9 september 2016, aan de vooravond van Prinsjesdag vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.

Break-out sessie: Open en Actieve Regels

[Datablog]

De Belastingdienst geeft vrijdag ook een break-out sessie tijdens Accountability Hack. Hieronder lichten ze hun onderwerp toe. Pfoeh! En dan krijg je de gelegenheid een blog voor de Accountability hack 2017 te schrijven… Ik moest even achter mijn oren krabben. Maar eens een nachtje over slapen. De volgende dag een presentatie over de proeftuin ZVW   >

Een centraal register van overheden?

[Datablog]

Naar aanleiding van de vorige editie van Accountability Hack, in 2016, is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een register van overheden. Ter gelegenheid van de editie in 2016 is het actorenregister van het Nationaal Archief gelanceerd, maar er zijn meerdere manieren mogelijk om een al dan niet uitputtende lijst van overheden te creëren.   >

Ontwikkelingssamenwerking en de IATI-standaard

[Datablog]

Een veelbesproken onderwerp is toch altijd het geld dat door de staat wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Het heeft er vooral mee te maken dat het lastig is om te volgen waar het terecht komt en met welk resultaat. De laatste jaren zijn initiatieven ontwikkeld om dit transparanter te maken. Zo is een International Aid Transparency   >

Tweede Kamer API

[Datablog]

In deze datablog voor Accountability Hack 2017 gaan we in op een bijzondere databron: de nieuwe API van de Tweede Kamer. Bijzonder, omdat het een nieuw ontwikkelde bron is, en voor Accountability Hack 2017 in het bijzonder, omdat het de locatie is waar de hackathon op 9 juni plaats zal vinden. De API biedt toegang   >