Geldstromen in het basisonderwijs

basisschool

In dit datablog gaan we in op de beschikbare data over geldstromen in het basisonderwijs. In een nieuwsbericht schreven we al over het brede palet aan informatie rondom het onderwijs. Op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn de open data voor de verschillende onderwijssoorten terug te vinden. Hier vinden we onder andere datasets over de bekostiging en de jaarrekeningen van basisscholen.

Wat kun je er mee?

Met de bekostigingsdata kan voor de meeste scholen berekend worden hoeveel budget zij in een bepaald schooljaar beschikbaar hadden. Er kunnen ook kengetallen worden berekend zoals het gemiddelde bedrag per leerling. Met de jaarrekeninggegevens zijn ook diverse kengetallen te maken. Zoals bijvoorbeeld welk percentage van de uitgaven van een schoolbestuur bestemd was voor energie of voor salarissen.

Bekostiging van basisscholen

De lumpsumbekostiging van basisscholen bestaat uit een deel voor personeel en een deel voor materieel (leermiddelen, energie, huisvesting). Er zijn nog andere soorten bekostiging maar die zijn nog niet als open data beschikbaar. Ook de eigen inkomsten van basisscholen zijn niet op schoolniveau als open data beschikbaar. De personele en materiële bekostiging vormen wel het grootste deel (circa 90%) van de inkomsten van een school. De personele bekostiging wordt per schooljaar verstrekt (van 1 augustus jaar x tot en met 31 juli jaar x+1). De materiële bekostiging wordt per kalenderjaar verstrekt (van 1 januari tot en met 31 december).


Hierboven is bijvoorbeeld te zien hoeveel personeelsbekostiging per leerling scholen voor personeel ontvangen. Op de Y-as staan de kosten per leerling en op de X-as het aantal leerlingen per school

BRIN-nummers

In de dataset voor de personele bekostiging 2015/2016 staat per school de totale personele bekostiging. De school is in het bestand herkenbaar aan de variabele ‘BRIN-NUMMER’, het BRIN-nummer correspondeert in de meeste gevallen met een fysieke school. De lijst met vestigingsadressen bij DUO () geeft onder andere de namen en de adressen van de scholen.

In de dataset voor de materiële bekostiging 2015 bevinden zich totaalbedragen voor de materiële instandhouding (‘TOTAAL_MI’) van een school, ook per BRIN-nummer.
Zowel de datasets met personele bekostiging als de datasets met materiële bekostiging bevatten ook de variabele ‘BEVOEGD_GEZAG_NUMMER’. Dit is de code voor het schoolbestuur van de scholen die net als het BRIN-nummer in alle datasets van DUO gebruikt wordt.

Jaarrekeningen van schoolbesturen

De jaarrekeninggegevens van schoolbesturen geven diverse financiële kengetallen per jaar per schoolbestuur. Onder andere de baten en de lasten zijn terug te vinden bij open data van DUO. Let op! Een schoolbestuur omvat vaak meer dan één school, soms meer dan 50, bovendien kunnen er scholen bij zijn voor speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs. De schoolbesturen die DUO heeft ingedeeld bij primair onderwijs hebben minstens 50% van hun leerlingen in het primair onderwijs.
De baten (bekostiging van het rijk, andere overheden en overige baten zoals ouderbijdragen) van schoolbesturen zijn voor de periode 2010-2014 terug te vinden in de tabel overheidsbijdragen en de tabel andere baten. De lasten (zoals salarissen, leermiddelen, huisvesting) van de schoolbesturen zijn in de tabel lasten te vinden.

Open onderwijs API

Voor de ontsluiting van de datasets van DUO heeft de Open State Foundation de Open Onderwijs API gemaakt.

Via api.openonderwijsdata.nl is de API te vinden. De API combineert verschillende databronnen en per school, plaatsnaam of BRIN-code is informatie over de school, prestaties en personeel op te vragen.

Om informatie over basisscholen in Utrecht op te vragen voer je onderstaande commando in.

$ curl -i “http://api.openonderwijsdata.nl/api/v1/api/v1/search?city=UTRECHT&doctypes=po_branch

Via de API-documentatie zijn verschillende voorbeelden in te zien en deze overzichtspagina geeft een indruk van de inhoud van de API.

Doe je mee?

Op 9 september 2016, aan de vooravond van Prinsjesdag vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.